STATUT
                                   MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU

                                                                    Rozdział I

                                                           Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 12, poz. 123 z późn. zm.)
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 4. niniejszego Statutu.

§ 2. Biblioteka jest jednostką organizacyjną Gminy Świecie.

§ 3. Siedzibą Biblioteki jest miasto Świecie.

§ 4. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Świecie.

§ 5. Biblioteka  jest  instytucją  kultury  działającą  w obrębie krajowej  sieci  bibliotecznej, wpisaną do samorządowego rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Świecie.

§ 6. 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Świecia.

 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy.

§ 7. Biblioteka   używa pieczęci nagłówkowej, podłużnej, zawierającej pełną nazwę i adres Biblioteki oraz  pieczęci  okrągłej  zawierającej   pośrodku  nazwę miejscowości, a w otoku nazwę Biblioteki w pełnym brzmieniu.

                                                             Rozdział II

                                                    Cele i zadania Biblioteki

§ 8. 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

2. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa 
  Gminy Świecie.

§ 9. Do zakresu działania Biblioteki w szczególności należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 4. popularyzowanie książek i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego Gminy Świecie,
 5. tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 6. udostępnianie komputerowych programów i własnych opracowań oraz informacji za pośrednictwem Internetu,
 7. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,
 8. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 9. podejmowanie innych działań dla zaspokajania czytelniczych i informacyjnych potrzeb środowiska.

                                                             Rozdział III

                                            Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 10. 1. Na   czele   Biblioteki   stoi   Dyrektor, który  kieruje  jej  działalnością,  reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora Biblioteki zatrudnia i zwalnia Burmistrz Świecia.

3. Zakres obowiązków i kompetencji Dyrektora Biblioteki ustala Burmistrz.

§ 11. 1. W Bibliotece są zatrudnieni:

 • pracownicy służby bibliotecznej,
 • pracownicy obsługi.

2. Pracowników, o których mowa w ust. 1 zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§ 12. Wymagania kwalifikacyjne, jakie powinien posiadać Dyrektor Biblioteki i pracownicy Biblioteki  określają odrębne przepisy.

§ 13. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie 
   biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Biblioteki.

§ 15. Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół Biblioteki oraz stowarzyszenia o charakterze doradczym i opiniodawczym.

                                                             Rozdział IV

                                             Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 16. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 17.Podstawę gospodarki finansowej Biblioteki stanowi roczny plan finansowy
     zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki, w granicach przyznanych dotacji przez 
     Radę Miejską.

§  18. Działalność Biblioteki finansowana jest z dotacji i dochodów własnych.

§ 19. Źródłami  dochodów  mogą  być także  środki z  funduszy  pomocowych  krajowych i zagranicznych, darowizny, spadki, zapisy i inne wpływy.

§ 20. Majątek Biblioteki stanowi własność Gminy Świecie.

                                                             Rozdział V

                                                   Postanowienia końcowe

§ 21. Zmiany w Statucie Biblioteki mogą być dokonane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 2081

Utworzono dnia: 28.10.2013

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

08.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

08.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

08.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

08.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

08.11.2013, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut